Samenwerkingsovereenkomst Partners

Artikel 1: Definities

1.1 "ThisLine": Het bedrijf achter de ThisLine First Responder Community. 1.2 "Partner": De entiteit die een partnerschap met ThisLine is aangegaan.

Artikel 2: Doel van de Overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen ThisLine en de Partner, zoals overeengekomen via de "Partnerschap met Hulpverleners" optie op de ThisLine website.

Artikel 3: Verplichtingen van ThisLine

3.1 ThisLine zal de Partner ondersteunen en toegang bieden tot relevante middelen.

Artikel 4: Verplichtingen van de Partner

4.1 De Partner zal handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden en community voorwaarden van ThisLine. Te vinden hier: https://thisline.nl/voorwaarden/

Artikel 5: Duur van de Overeenkomst

5.1 De overeenkomst is geldig voor de periode die is afgenomen via de ThisLine website, beginnend op de datum van betaling.

Artikel 6: Intellectueel Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit deze samenwerking blijven eigendom van de respectieve partijen.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

7.1 Beide partijen verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie die tijdens deze samenwerking wordt gedeeld, geheim te houden.

Artikel 8: Beëindiging

8.1 De overeenkomst kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden van het afgenomen partnerschapsprogramma via de website.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Beide partijen zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door nalatigheid of niet-nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 10: Geschillenbeslechting

10.1 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden opgelost via onderhandeling of, indien nodig, door middel van arbitrage of rechtspraak.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Deze overeenkomst vormt de volledige afspraak tussen ThisLine en de Partner en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken. 11.2 Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.