Selecteer een pagina

Artikel 1 – Definities


Algemene voorwaarden ThisLine E-mail: defend@thisline.nl Website: Www.thisline.nl


1. ThisLine: MM Productions, gevestigd te Sappemeer, KvK-nummer 61533475. 2. Klant: degene met wie ThisLine een overeenkomst is aangegaan.


3. Partijen: ThisLine en Klant samen.


4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ThisLine.

  1. ThisLine en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

  1. ThisLine en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
   anderen uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 – Prijzen


  1. ThisLine hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

  1. ThisLine mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

  1. ThisLine en de Klant spreken voor een dienstverlening door ThisLine een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij
   schriftelijk anders is afgesproken.

  1. ThisLine mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

  1. ThisLine moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer
   dan 10% hoger uit gaat vallen.

  1. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
   wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

  1. ThisLine mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

  1. ThisLine zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

  1. Een consument mag de overeenkomst met ThisLine ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met
   de prijsverhoging.


Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn


  1. ThisLine mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag eisen.

  1. De Klant moet een factuur binnen 14 dagen__________ __________ na factuurdatum aan ThisLine betalen, tenzij
   anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

  1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag
   niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is,
   zonder dat ThisLine de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

  1. ThisLine mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor
   het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 5 – Gevolgen te late betaling


1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag ThisLine de wettelijke rente van 2% per maand


voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.


2.


  1. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan ThisLine.

  1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  1. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag ThisLine zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

  1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen
   van ThisLine op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

  1. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ThisLine, dan moet hij nog steeds
   de afgesproken prijs betalen.


Artikel 6 – Recht van reclame


  1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag ThisLine het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

  1. ThisLine maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

  1. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende
   producten onmiddellijk retourneren aan ThisLine, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

  1. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.


Artikel 7 – Opschortingsrecht


1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 8 – Retentierecht


  1. ThisLine kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van ThisLine heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

  1. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan ThisLine.

  1. ThisLine is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.


Artikel 9 – Verrekening


1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan ThisLine te verrekenen met een vordering op ThisLine.


Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud


  1. ThisLine blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van ThisLine met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

  1. Tot die tijd in lid 1 kan ThisLine gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

  1. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen,
   vervreemden of op een andere manier bezwaren.

  1. Wanneer ThisLine gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan
   gemaakt en mag ThisLine van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.


Artikel 11 – Levering


  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  1. Levering vindt plaats bij ThisLine, tenzij anders wordt afgesproken.

  1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.


4.


  1. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag ThisLine zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

  1. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan ThisLine kan tegenwerpen.


Artikel 12 – Levertijd


  1. De levertijden van ThisLine zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

  1. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van ThisLine.

  1. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer ThisLine later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer ThisLine niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en ThisLine iets anders hebben afgesproken.


Artikel 13 – Feitelijke levering


1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.


Artikel 14 – Transportkosten


1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en ThisLine schriftelijk iets anders hebben afgesproken.


Artikel 15 – Verpakking en verzending


  1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij ThisLine niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

  1. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan ThisLine. Doet de Klant dit niet, dan kan hij ThisLine niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 16 – Verzekering


  1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
   geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van ThisLine die bij de Klant aanwezig zijn
   zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

  1. De Klant geeft op eerste verzoek van ThisLine de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 17 – Bewaring


  1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

  1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.


Artikel 18 – Montage en of installatie


1. Hoewel ThisLine zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.


Artikel 19 – Garantie


  1. Wanneer de Klant en ThisLine een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ThisLine enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

  1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.

  1. De garantie geldt niet:
   – in het geval van normale slijtage
   – voor schade ontstaan door ongevallen
   – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
   – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
   – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

  1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die ThisLine levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.


Artikel 20 – Ruilen


  1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
   ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
   het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje het product is nog niet gebruikt

  1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en Limited edition kleding, gezichtsbedekking, gebruikte producten, community lidmaatschap kunnen niet worden geruild.


Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst


  1. ThisLine voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

  1. ThisLine mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

  1. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
   voorschot door de Klant.

  1. De Klant moet ervoor zorgen dat ThisLine op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

  1. Zorgt de Klant er niet voor dat ThisLine tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor
   rekening van de Klant.


Artikel 22 – Informatieverstrekking door de Klant


  1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan ThisLine.

  1. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

  1. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert ThisLine de betreffende bescheiden.

  1. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ThisLine redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
   voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 23 – Duur overeenkomst dienst


1. De overeenkomst tussen ThisLine en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.


2.


2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.


Artikel 24 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd


  1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden .

  1. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 25 – Intellectueel eigendom


  1. ThisLine behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.

  1. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ThisLine aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.


Artikel 26 – Geheimhouding


  1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van ThisLine ontvangt geheim.

  1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende ThisLine waarvan de Klant weet of redelijker-wijs kan
   vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
   ThisLine schade kan berokkenen.

  1. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.

  1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
   die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
   die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

  1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 27 – Boetebeding


  1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan ThisLine voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

  1. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

  1. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

  1. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die
   overtreding voortduurt.

  1. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook
   hoeft er geen sprake te zijn van schade.

  1. ThisLine mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.


Artikel 28 – Vrijwaring


1. De Klant vrijwaart ThisLine tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door ThisLine geleverde producten en/of diensten.


Artikel 29 – Klachten


1.


  1. De Klant moet een door ThisLine geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

  1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant ThisLine daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

  1. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming ThisLine hiervan op de hoogte stellen.

  1. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat ThisLine hierop gepast kan reageren.

  1. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en ThisLine.

  1. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat ThisLine andere
   werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.


Artikel 30 – Ingebrekestelling


1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan ThisLine.


2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling ThisLine ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 31 – Aansprakelijkheid Klant


1. Wanneer ThisLine een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.


Artikel 32 – Aansprakelijkheid ThisLine


  1. ThisLine is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

  1. Wanneer ThisLine aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

  1. ThisLine is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

  1. Wanneer ThisLine aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
   aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.


Artikel 33 – Vervaltermijn


1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van ThisLine vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 34 – Ontbinding


  1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer ThisLine toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

  1. Is de nakoming van de verplichtingen door ThisLine nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ThisLine in verzuim is.

  1. ThisLine mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer ThisLine kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 35 – Overmacht


1.


  1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van ThisLine door de Klant niet aan ThisLine kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

  1. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
   – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
   – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
   – computer-virussen
   – stakingen
   – overheidsmaatregelen
   – vervoersproblemen
   – slechte weersomstandigheden
   – werkonderbrekingen

  1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ThisLine 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ThisLine kan nakomen.

  1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als ThisLine de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

  1. ThisLine hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer ThisLine hiervan voordeel heeft.


Artikel 36 – Wijziging overeenkomst


1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en ThisLine de overeenkomst aanpassen.


Artikel 37 – Wijziging algemene voorwaarden


  1. ThisLine mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

  1. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag ThisLine altijd doorvoeren.

  1. Ingrijpende wijzigingen zal ThisLine zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

  1. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst
   opzeggen.


Artikel 38 – Overgang van rechten


  1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met ThisLine aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van ThisLine.

  1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 39 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


  1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

  1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ThisLine bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 40 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


  1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en ThisLine is Nederlands recht van toepassing.

  1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ThisLine is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en ThisLine, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 14 november 2023.