Community Voorwaarden

Artikel 1: Definities en Interpretatie

1.1 “Platform”: de online community van ThisLine, inclusief maar niet beperkt tot de website, mobiele

app, en alle andere gerelateerde diensten en functies.

1.2 “Lid”: elke gebruiker die zich heeft geregistreerd op het Platform.

1.3 “Content”: alle informatie, data, tekst, afbeeldingen, video’s, en andere materialen die op het

Platform zijn geplaatst door Leden.

1.4 “ThisLine”: het bedrijf achter het Platform, verantwoordelijk voor het beheer en de

instandhouding.

1.5 “IMU”: Internet Marketing Universiteit B.V., de derde partij die software levert voor de website,

community en betaalpagina’s van ThisLine.

1.6 “Derden”: alle personen of entiteiten die niet vallen onder de definities van Lid of ThisLine.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. Door het

Platform te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en andere documenten of

overeenkomsten, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Doelgroep en Toegang

3.1 Deze community is exclusief toegankelijk voor professionals en veteranen uit de volgende

sectoren:

 • Openbare Veiligheid / Wetshandhaving
 • Brand / Hulpverlening
 • Acute Zorg / Medisch
 • Defensie / Strijdkrachten
 • Kustwacht / Reddingsbrigade
 • Beveiliging / Bewaking
 • Hulporganisaties / Rampenhulpverlening

Artikel 4: Account en Registratie

4.1 Registratie is vereist om gebruik te maken van het Platform.

4.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en alle activiteiten die

plaatsvinden binnen je account.

4.3 Oneigenlijk gebruik van je account dient direct te worden gemeld aan ThisLine.

4.4 ThisLine behoudt zich het recht voor om accounts te verwijderen die inactief zijn of verdachte

activiteiten vertonen.

Artikel 5: Gedragscode

5.1 Leden dienen elkaar te allen tijde met respect te behandelen, ongeacht rang, functie,

achtergrond of ervaring. Discriminatie, pesten of intimidatie wordt niet getolereerd en kan leiden tot

verwijdering uit de community.5.2 Leden mogen geen materiaal delen waarop auteursrecht rust, tenzij zij de uitdrukkelijke

toestemming hebben van de rechthebbende.

5.3 Leden dienen zich professioneel en respectvol te gedragen in alle communicatie binnen de

community.

5.4 Het delen van persoonlijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.

5.5 Ongevraagde promotie of spam is niet toegestaan.

5.6 Leden dienen ongepaste content direct te melden bij de moderators.

5.7 Leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

5.8 Politieke of religieuze discussies zijn niet toegestaan.

5.9 Leden dienen geduldig te zijn en anderen de tijd te geven om te reageren op berichten.

5.10 Bij onduidelijkheid of discussie over de interpretatie van deze voorwaarden hebben de

moderators het laatste woord.

5.11 Inhoud en het ledenbestand van de community mogen onder geen beding gedeeld worden met

mensen buiten de community.

5.12 Kortingen aangeboden in de community zijn enkel persoonlijk door het lid te gebruiken en

mogen niet gedeeld worden met anderen.

Artikel 6: Gebruikersverantwoordelijkheid

6.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij of zij plaatst op het Platform.

6.2 Gebruiker vrijwaart ThisLine van alle aansprakelijkheid in verband met de door hem of haar

geplaatste inhoud.

Artikel 7: Beperking van Aansprakelijkheid

7.1 ThisLine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade voortvloeiend uit

ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van het Platform, waaronder maar niet beperkt tot hacks,

DDoS-aanvallen en uitval van dienst.

Artikel 8: Intellectueel Eigendom

8.1 Alle content op het Platform is eigendom van ThisLine of de respectievelijke eigenaren en mag

niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of

verspreid.

Artikel 9: Software en Technologie

9.1 Het Platform maakt gebruik van software geleverd door IMU. ThisLine is niet verantwoordelijk

voor storingen, fouten of andere problemen die veroorzaakt worden door deze software.

Artikel 10: Wijzigingen en Updates

10.1 ThisLine heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Leden worden van

dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via het Platform.Artikel 11: Sancties

11.1 Overtreding van enige bepaling uit deze communityvoorwaarden kan leiden tot

waarschuwingen, tijdelijke schorsing, permanente verwijdering uit de community of andere passende

maatregelen.

11.2 Bij ernstige overtredingen behoudt ThisLine zich het recht voor om juridische stappen te

ondernemen tegen het betreffende lid.

11.3 Overtreding van de voorwaarden, met name inzake auteursrechten en persoonlijke informatie,

kan resulteren in een boete van maximaal €5000.

11.4 Het betalen van een boete ontslaat het lid niet van verdere juridische aansprakelijkheid of

andere sancties zoals bepaald door ThisLine of toepasselijke wetgeving.

11.5 Onrechtmatige toegang tot of het delen van inloggegevens is

strafbaar en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap, alsook mogelijke

juridische gevolgen.

Artikel 12: Geschillen en Toepasselijk Recht

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden

bepaalde volledig van toepassing.

13.2 Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en

integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Bijlage A: Communityvoorwaarden voor de ThisLine First Responder Community

Artikel 1: Doelgroep en Toegang

1.1 Deze community is exclusief toegankelijk voor professionals en veteranen uit de volgende

sectoren:

 • Openbare Veiligheid / Wetshandhaving
 • Brand / Hulpverlening
 • Acute Zorg / Medisch
 • Defensie / Strijdkrachten
 • Kustwacht / Reddingsbrigade
 • Beveiliging / Bewaking
 • Hulporganisaties / Rampenhulpverlening

Artikel 2: Gedragscode

2.1 Leden dienen elkaar te allen tijde met respect te behandelen, ongeacht rang, functie,

achtergrond of ervaring. Discriminatie, pesten of intimidatie wordt niet getolereerd en kan leiden tot

verwijdering uit de community.

2.2 Leden mogen geen materiaal delen waarop auteursrecht rust, tenzij zij de uitdrukkelijke

toestemming hebben van de rechthebbende.

2.3 Leden dienen zich professioneel en respectvol te gedragen in alle communicatie binnen de

community.2.4 Het delen van persoonlijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.

2.5 Ongevraagde promotie of spam is niet toegestaan.

2.6 Leden dienen ongepaste content direct te melden bij de moderators.

2.7 Leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

2.8 Politieke of religieuze discussies zijn niet toegestaan.

2.9 Leden dienen geduldig te zijn en anderen de tijd te geven om te reageren op berichten.

2.10 Bij onduidelijkheid of discussie over de interpretatie van deze voorwaarden hebben de

moderators het laatste woord.

2.11 Inhoud en het ledenbestand van de community mag onder geen beding gedeeld worden met

mensen buiten de community.

Artikel 3: Zoeken voor plaatsen

3.1 Voordat een lid een nieuw onderwerp of groep aanmaakt, dient eerst gezocht te worden of een

dergelijk onderwerp of groep al bestaat om duplicatie te voorkomen.

Artikel 4: Sancties bij overtreding

4.1 Overtreding van enige bepaling uit deze communityvoorwaarden kan leiden tot waarschuwingen,

tijdelijke schorsing, permanente verwijdering uit de community of andere passende maatregelen.

4.2 Bij ernstige overtredingen behoudt ThisLine zich het recht voor om juridische stappen te

ondernemen tegen het betreffende lid.

4.3 Overtreding van de voorwaarden, met name inzake auteursrechten en persoonlijke informatie,

kan resulteren in een boete van maximaal €5000. Deze boete is ter compensatie van eventuele

schade geleden door ThisLine of haar leden als gevolg van de overtreding.

4.4 Het betalen van een boete ontslaat het lid niet van verdere juridische aansprakelijkheid of andere

sancties zoals bepaald door ThisLine of toepasselijke wetgeving.

Artikel 5: Gebruik van Kortingen

5.1 Kortingen en aanbiedingen die beschikbaar worden gesteld binnen de ThisLine First Responder Community zijn strikt persoonlijk en mogen enkel door het betreffende lid zelf worden gebruikt.

5.2 Het delen van kortingscodes, aanbiedingen of andere voordelen met derden buiten de

community is niet toegestaan en kan leiden tot verwijdering uit de community en andere sancties

zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 6: AVG en Privacy

6.1 ThisLine houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens van leden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en

beveiligd.

6.2 Door lid te worden van de ThisLine First Responder Community, stemt het lid in met de

verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring van

ThisLine.

6.3 Leden hebben te allen tijde het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of

te verwijderen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

6.4 Bij eventuele datalekken zal ThisLine zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur, melding doen

bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen leden informeren.

Artikel 7: Onrechtmatige Toegang en Delen van Inloggegevens

7.1 Onrechtmatige toegang tot de community of het delen van inloggegevens is strikt verboden.

7.2 Er wordt streng gecontroleerd op onrechtmatige toegang en het delen van inloggegevens. Bij

constatering hiervan zullen altijd juridische stappen worden ondernomen.

Bijlage:

Om de diensten die wij aanbieden mogelijk te kunnen maken delen wij soms noodzakelijke gegevens met partners, een overzicht met wie we zaken doen en soms gegevens delen vind je in onze privacy verklaring: https://thisline.notion.site/Privacy-Verklaring-f752b9da61f847c5a725c97deb0fbdcb?pvs=4 . Belangrijk om te weten, wij delen jouw gegevens nooit met adverteerders en zullen jouw gegevens ook nooit verkopen of weggeven.